Piepūšamās atrakcijas

Unikāla piepūšamo atrakciju pilsēta dažādu vecumu bērniem.

Pilsētā tiek izvietotas dažādas piepūšamās atrakcijas dažādu vecumu bērniem. Piepūšamo pilsētu papildima arī piepūšamie objekti.
Iegādājoties biļeti uz piepūšamajām atrakcijām, ir iespējams izvēlēties apmeklējuma laiku – 15min, 30min vai 60min, un izmantot visas “pilsētā” izvietotās piepūšamās atrakcijas.

Atrakcijas ierobežojumi:

 • Piepūšamās atrakcijas drīkst izmantot bērni augumā līdz 1,60m.

Cenas

Atrakcijas biļetes cena (1 personai) Cena
15 minūtes 3.00 EUR
30 minūtes 4.00 EUR
60 minūtes 6.00 EUR

Cienījamie vecāki,

pirms piepūšamās atrakcijas lietošanas, lūdzu, iepazīstieties un iepazīstiniet bērnus ar atrakciju lietošanas noteikumiem un pārliecinieties, ka jūsu bērns vēlas izmantot šo atrakciju.

Pārliecinieties, ka Jūsu bērns ir sapratis atrakcijas lietošanas noteikumus un apņemas tos ievērot.

Apmeklētāji izmantošanas laikā apņemas ievērot apkalpojošā personāla norādes.

Vecāki! Atrakcijas izmantošanas laikā esiet turpat atrakcijas tuvumā, lai nepieciešamības gadījumā pie Jums var vērsties bērns un ar Jums var sazināties apkalpojošais personāls.

Atrakcijas ekspluatācijas laikā jebkuru neskaidrību, sliktas pašsajūtas vai citu neparedzētu gadījumu laikā lūgums nekavējoties vērsties pie apkalpojošā personāla.

Piepūšamo atrakciju lietošanas noteikumi.

Atrakciju drīkst izmantot tikai ar personāla atļauju.

Pirms atrakcijas apmeklējuma pārliecinieties, vai bērns nevēlas uz tualeti.

 • Atrakcijas apmeklētāji tiek apkalpoti rindas kārtībā.
 • Aktīvajā zonā aiz nožogojumiem atļauts ienākt tikai pēc apkalpojošā personāla uzaicinājuma.
 • Vecākiem ir atļauts un ieteicams palīdzēt saviem bērniem (apavu novilkšana / uzvilkšana, uzkāpšana / nokāpšana, kontrole, kā arī morāls uzmundrinājums).
 • Lai parūpētos par personīgo mantu saglabāšanu atrakcijas apmeklējuma laikā, vēlams savlaicīgi nodot kabatās esošo saviem vecākiem vai draugiem.
 • Atrakcijas dalībnieku skaitu, kas vienlaicīgi drīkst atrasties atrakcijā, nosaka personāls.

Piepūšamajās atrakcijās aizliegts:

 • Ienākt ar apaviem;
 • Slidināties no slidkalniņiem ar galvu pa priekšu, uz vēdera, stāvot kājās;
 • Lēkt no slidkalniņa augšējās malas vai atrakcijas bortiem;
 • Kāpt uz augšu pa slidkalniņu;
 • Lietot košļājamās gumijas, konfektes, dzērienus un citus pārtikas produktus;
 • Ierasties ar asiem priekšmetiem (arī brillēm, kakla ķēdītēm, aukliņām), kas apdraud bērnu drošību un veselību;
 • Grūstīties, sist, spert, lēkt virsū vai citādi aizskart citus apmeklētājus;
 • Kāpt un sēdēt uz atrakcijas aizsargbortiem;
 • Karāties un kāpt pa atrakcijas aizsargtīkliem;
 • Aizskart piepūšamās atrakcijas motoru, vadus, kabeļus u.tml.

Lietojot slidkalniņu:

 • Jāatrodas sēdus stāvoklī ar skatu uz priekšu un kopā saliktām kājām;
 • Jāpārliecinās, vai slidkalniņa galā neatrodas citi apmeklētāji.

Citi noteikumi:

 • Elektroenerģijas zuduma vai traucētas padeves rezultātā apmeklētājiem nekavējoties ir jāatstāj atrakcija.
 • Aprīkojuma tehnisku kļūdu gadījumā, lūdzam saglabāt mieru un nesatraukties, jūsu iegādātā biļete tiks pieņemta atpakaļ vai ieteikta cita alternatīva.
 • Atrakcijas kategoriski aizliegts lietot alkohola, narkotisko un psihotropo vielu ietekmē!
 • Vecāki, lūdzu, sekojiet līdzi savu bērnu personīgajām mantām.
 • Esiet saprotoši un respektējiet citus atrakciju dalībniekus, ievērojot rindas secību, neaizkavējiet pārējos atrakcijas apmeklētājus.
 • Nelabvēlīgu laika apstākļu gadījumā (lietus, stiprs vējš) atrakcija netiek ekspluatēta

Lai izkāptu no piepūšamās atrakcijas jāapsēžas uz tās malas, un uzmanīgi jāizkāpj.

Kategoriski aizliegts lēkt.

Apkalpojošais personāls, izvērtējot situāciju, var izteikt aizrādījumus, neielaist atrakcijā vai izraidīt no tās šo noteikumu neievērošanas gadījumā.

Pakalpojuma sniedzējs nodrošina drošu apmeklējumu, saskaņā ar lietošanas instrukciju, kas lietotājam/apmeklētājam ir stingri jāievēro.

Pakalpojuma sniedzēja atbildība – nodrošināt drošu un standartiem atbilstošu atrakciju iekārtu.

Lietotāja atbildība – lietot iekārtu saskaņā ar lietošanas instrukciju un ievērot apkalpojošā personāla norādījumus.

Administrācija un apkalpojošais personās neuzņemas atbildību par savainojumiem un nelaimes gadījumiem, kas notikuši, neievērojot atrakciju lietošanas instrukciju un neievērojot apkalpojošā personāla norādījumus.

Patīkamu un jauku atpūtu!

Līdzīgas atrakcijas: